Συντηρητικά

4.1 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ  ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ

4.1.1 Μέθοδος:  ΙΩΔΟΜΕΤΡΙΚΗ, OIV-MA-AS323-04B ( Τύπος μεθόδου IV) (Iodometry-ethanal correction)

 Με την μέθοδο της ιωδομετρίας (Ripper Method), προσδιορίζονται το ελεύθερο και ολικό διοξείδιο του θείου  με τιτλοδότηση του δείγματος με πρότυπο διάλυμα ιωδίου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια τρίτη τιτλοδότηση, όπου προηγουμένως στο δείγμα έχει προστεθεί αιθανάλη (διόρθωση ακεταλδεύδης)  Με τον τρόπο αυτό, μηδενίζεται η παρεμπόδιση που προκαλείται α) από το ασκορβικό οξύ, που ίσως έχει προστεθεί σε λευκούς και ροζέ οίνους Β) των χρωστικών προκειμένου για ερυθρούς οίνους.

4.1.2 Ενζυματική μέθοδος (internal method )

Ο προσδιορισμός του ελεύθερου διοξειδίου του θείου βασίζεται στην αντίδραση του ελεύθερου διοξειδίου του θείου και της φουξίνης . H αύξηση της απορρόφησης στα 575nm είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του ελευθέρου θειώδους, η οποία υπολογίζεται με την βοήθεια καμπύλης βαθμονόμησης, η οποία κατασκευάζεται σε καθημερινή βάση.

 Ο προσδιορισμός του ολικού διοξείδιο του θείου βασίζεται στην αρχή της ενζυματικής αντίδρασης :

                      (sulfite oxidase)

(1) SO32- + O2 + H2O ↔ SO42- + H2O2

                   (NADH - peroxidase)

(2) H2O2 + NADH + H+ → 2 H2O + NAD+

Η συγκέντρωση του ολικού θειώδους είναι αντίστοιχη της ποσότητας NAD+ που παράγεται , η οποία καθορίζεται με εξαιρετική ακρίβεια από την διαφορά  στην απορρόφηση στα 340nm.

4.1.3 Επίσημη μέθοδος: Αspiration method ,  OIV-MA-AS323-04A  (Τύπος μεθόδου IΙ)

Tο ελεύθερο διοξείδιο του θείου συμπαρασύρεται από ένα ρεύμα αέρα και παγιδεύεται σε ένα διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπου οξειδώνεται προς  θειικό οξύ, το οποίο τη συνέχεια τιτλοδοτείται με πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου.  Η διαδικασία γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία.

Το ολικό διοξείδιο του θείου απελευθερώνεται από το κρασί με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία (περίπου 100°C ) και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και στο ελεύθερο θειώδες.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος:

Ιωδομετρικά 100 mL                                                                             

Ενζυματικά 10 mL

Αspiration 100 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

4.2 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Απόσταξη μεθ’ υδρατμών & UV  OIV-MA-AS313-14A ( Τύπος μεθόδου IV).

Περιγραφή: Το σορβικό οξύ  χρησιμοποιείται κυρίως σε γλυκούς οίνους για  την αντιζυμωτική του δράση. Κατά τον προσδιορισμό του, το σορβικό οξύ παραλαμβάνεται μετά από  απόσταξη μεθ’ υδρατμών και η συγκέντρωση του προσδιορίζεται  φασματοσκοπικά με την μέτρηση της απορρόφησης  στα 256 nm  και την χρήση βαθμονομημένης καμπύλης αναφοράς.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

4.3 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Εσωτερική μέθοδος   (colorimetric)

Περιγραφή: Το ασκορβικό οξύ  χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό , κυρίως σε λευκούς και ροζέ οίνους. Ο προσδιορισμός του γίνεται βάση της ακόλουθης αντίδρασης:

                 (5-methylphenazinium methosulphate)

(1) L-Ascorbic acid + R-H2 + MTT → dehydroascorbate +  MTT-formazan + H+

                        (ascorbic acid oxidase)

(2) L-Ascorbic acid + ½O2 → dehydroascorbate + H2O

 και φασματοσκοπική μέτρηση στα 578 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00