Δείκτες Ερυθρών Οίνων

6.1  ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΟΙΝΟΥ

Μέθοδος: Φασματοσκοπική, OIV-MA-AS2-07B, ( Τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Το χρώμα των ερυθρών οίνων εκτιμάται αναλυτικά με 2 παραμέτρους

1. την ένταση (Ι) που είναι το άθροισμα των απορροφήσεων του οίνου στα  420 nm, 520 nm και 620 nm και

2. την απόχρωση (S) που ισοδυναμεί με το πηλίκο της απορρόφησης στα 420 nm προς αυτής των 520 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

6.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Δ.Φ.Ο)

Μέθοδος: internal method

Περιγραφή: Ο προσδιορισμός των φαινολικών ουσιών βασίζεται στην ισχυρή απορρόφηση που παρουσιάζουν οι βενζολικοί δακτύλιοι των φαινολικών ενώσεων στο υπεριώδες φως. O υπολογισμός τους γίνεται φασματοφωτομετρικά στα 280 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ  FOLIN CIOCALTEU

Μέθοδος: Spectroscopy, OIV-MA-AS2-10, ( Τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Το  αντιδραστήριο Folin- Ciocalteu   οξειδώνει  όλα τα τα φαινολικά συστατικά  του οίνου και το ίδιο ανάγεται σε ένα μίγμα οξιδίων μπλέ χρώματος.

Το μπλέ χρώμα που παράγεται, εμφανίζει maximum απορρόφηση στα 750nm και η απορρόφηση αυτή, είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης των φαινολικών του οίνου.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00